GOTTA SERVE SOMEBODY

"You gonna have to serve somebody", sier Bob Dylan i [...]